Forma świadczenia usług

 • Udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych
 • Przygotowanie i opiniowanie:
  • dokumentów: umów, ugód pozasądowych, porozumień
  • wewnętrznych aktów organizacyjnych i innych dokumentów funkcjonujących w obrocie prawnym
  • pism procesowych, pism w postępowaniu administracyjnym oraz egzekucyjnym
 • Prowadzenie negocjacji (we wszystkich typach spraw, zarówno w postępowaniu przesądowym, sądowym i egzekucyjnym),
 • Reprezentacja:
  • w postępowaniu przedsądowym
  • w postępowaniu sądowym, przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • w postępowaniu egzekucyjnym
 • Windykacja należności
 • Porady prawne on-line

Odszkodowania z:

 • wypadków komunikacyjnych
 • wypadków przy pracy (w tym w rolnictwie)
 • umów ubezpieczeń
 • niewykonania umów
 • czynów niedozwolonych
 • innych zdarzeń losowych

W sprawach odszkodowawczych Kancelaria świadczy usługi na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. Począwszy od zgłoszenia szkody do reprezentacji w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń lub inne podmioty odpowiedzialne, aż do zakończenia sprawy w postępowaniu sądowym i windykacyjnym.


Prawo cywilne

 • spory wynikające z umów
 • sprawy związane z ochroną własności lub posiadania
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy związane z zasiedzeniem i służebnością
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • sprawy spadkowe w tym: stwierdzenie nabycia spadku, podziału spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe
 • sprawy związane z zapisem i zachowkiem
 • spory co do ważności testamentu

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy alimentacyjne na rzecz dzieci i małżonków
 • sprawy o podział majątku i inne rozliczenia między małżonkami
 • sprawy o rozliczenia majątkowe w konkubinacie
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi

Prawo pracy

 • sprawy dotyczące stosunku pracy w tym min. wypowiedzeń, spraw o odszkodowanie i przywrócenie do pracy, godzin nadliczbowych, delegacji, stosowania mobbingu, kar porządkowych
 • sprawy o odszkodowań za wypadki przy pracy
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych w tym min. umów o pracę, o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania oraz umów o indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za powierzone mienie
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy

Prawo gospodarcze

 • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji nowego podmiotu gospodarczego, (spółek handlowych, jednoosobowej działalności gospodarczej, a także fundacji i stowarzyszeń)
 • udzielanie porad i opinii prawnych w zakresie bieżącej działalności firmy, w szczególności opiniowanie umów i kontraktów handlowych
 • sporządzanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w firmie
 • prowadzenie spraw sądowych firmy

Prawo karne

 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego we wszystkich rodzajach postępowań
 • obrona w postępowaniu wykonawczym ( w tym w sprawach o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie)
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych przed sądami wszystkich instancji
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej
 • sporządzanie skarg od decyzji administracyjnych i innych pism

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Stała pomoc prawna skierowana jest do Klientów, którzy z uwagi na zakres prowadzonej działalności wymagają świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły. Kancelaria oferuje w tym zakresie usługi we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej.

Stała obsługa prawna gwarantuje:

 • niższe koszty usług prawnych niż przy zleceniach jednorazowych
 • możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej
 • łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem różnych form kontaktu na odległość (telefonicznie, mailem)
 • lepsza znajomość problemów i spraw firmy, co umożliwi min. szybsze dostosowanie rozwiązań prawnych do potrzeb klienta
 • możliwość ustalenia dyżurów w siedzibie firmy w określone dni i godziny lub pojedynczych wizyt w miarę potrzeb klienta

Obsługa osób fizycznych w sprawach indywidualnych

Doraźna pomoc prawna polega na realizacji jednorazowych zleceń i skierowana jest do Klientów, którzy nie wymagają stałej pomocy. Kancelaria pomaga w tym zakresie Klientom we wszystkich dziedzinach prawa.