Regulamin

REGULAMIN świadczenia usług - „Porady prawne on-line”- przez KANCELARIE ADWOKACKĄ Adwokat Elżbieta Mazur

Postanowienia zawarte w „REGULAMINIE świadczenia usług - „Porady prawne on-line”- przez KANCELARIE ADWOKACKĄ Adwokat Elżbieta Mazur” stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002., nr 144, poz. 1204).

I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Mazur zwana w dalszej części Regulaminu – Kancelarią, świadczy pomoc prawną za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem udzielenia pomocy prawnej w w/w formie jest zapoznanie się i zaakceptowanie „Regulaminu Porady prawne on-line”.
 2. Świadczenie pomocy o której mowa w punkcie 1 polega w szczególności na udzielaniu porad prawnych, przygotowywaniu opinii prawnych, sporządzaniu projektów pism i umów oraz konsultacjach w zakresie prowadzenia spraw przed sądami i organami administracji publicznej, za pomocą poczty elektronicznej na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego, przy zachowaniu rzetelności i najwyższej staranności.

§ 2

 1. Korzystanie z pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarie za pomocą sieci Internet, wymaga posiadania przez klienta odpowiedniego wyposażenia technicznego.
 2. Wszelka bieżąca korespondencja pomiędzy Kancelarią a Klientem odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału III §1 niniejszego Regulaminu.
 3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych, telekomunikacyjnych oraz urządzeń do odbioru usługi po stronie Klienta.
 4. Kancelaria zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją serwisu. Kancelaria w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.
 5. Kancelaria nie świadczy usług w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy, a biegnące terminy udzielenia odpowiedzi ulegają w tym czasie zawieszeniu. Udzielenie odpowiedzi na zadane Pytanie będzie dokonywane wyłącznie w dni robocze.

§ 3

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych Klientowi przez  Kancelarię w związku ze świadczeniem pomocy prawnej za pośrednictwem sieci Internet.

§ 4

Kancelaria ma prawo do odmowy udzielenia porady prawnej w  przypadku gdy treść świadczonej usługi powodowałaby naruszenia prawa.  W tym przypadku Kancelaria w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania poinformuje o zaistniałym fakcie Klienta.

II Zasady świadczenia pomocy prawnej

§ 1

 1. Zadanie Pytania następuje za pośrednictwem Formularza dostępnego na stronie internetowej Kancelarii.
 2. W formularzu Klient przedstawia  problem będący  przedmiotem usługi prawnej, w szczególności stan faktyczny oraz  określa jakiego rodzaju pomocy prawnej oczekuje (porada, opinia, projekt pisma lub umowy, konsultacje procesowe).

§ 2

Pytanie powinno być sformułowane w sposób umożliwiający udzielenie odpowiedzi tzn. powinno w sposób nie budzący wątpliwości wskazywać problem, którego ma dotyczyć porada prawna. W Pytaniu należy przytoczyć wyczerpująco wszystkie okoliczności faktyczne mogące mieć wpływ na sposób interpretacji przepisów.

§ 3

Ryzyko błędnego wypełnienia formularza ponosi Klient.

§ 4

Wysłanie zapytania nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat i nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

§ 5

 1. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia przekazanego przez Klienta Pytania o dodatkowe informacje niezbędne do udzielenia pomocy prawnej, Kancelaria zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o przekazanie brakujących informacji. Wówczas termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu uzyskania przez Kancelarię pełnych danych.
 2. Uzupełnienie danych przez Klienta, na podstawie zadanego przez Kancelarię pytania, nie stanowi nowego Pytania.

§ 6

 1. Po uzyskaniu niezbędnych informacji Kancelaria dokonuje wyceny porady prawnej w oparciu o „Cennik”, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania prawy, oraz nakład pracy.
 2. Kancelaria przesyła Klientowi wycenę do akceptacji, podając jednocześnie numer sprawy, na który należy się  powoływać w dalszej korespondencji.

§ 7

 1. Umowa z Kancelarią zostaje zawarta w momencie zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na koncie bankowym Kancelarii.
 2. Przy dokonywaniu przelewu Klient jest zobowiązany do wskazania numeru sprawy podanego przez Kancelarię.

§ 8

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin (dni robocze) od zawarcia Umowy Kancelaria przesyła na adres e-mail wskazany przez Klienta poradę prawną w oparciu o przekazany stan faktyczny i prawny, co jest równoznaczne z wykonaniem usługi przez Kancelarie

§ 9

 1. Porada prawna zostanie przekazana Klientowi za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Na zlecenie Klienta, złożone poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu kontaktowym, porada prawna zostanie przesłana listem poleconym, pocztą priorytetową lub pocztą kurierską. W tym przypadku do wynagrodzenia za poradę zostanie doliczona cena przesyłki

§ 10

Złożenie przez Klienta dodatkowych pytań lub wniosków o wyjaśnienia po uzyskanej poradzie prawnej nie będzie traktowane jako odrębne Pytanie, jeśli bezpośrednio będzie dotyczyć udzielonej porady prawnej.

III Reklamacje

§ 1

 1. Klient, który ma zastrzeżenia do strony merytorycznej i terminu wykonania Porady prawnej może złożyć reklamację.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej pod rygorem nieważności (listem poleconym), w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od otrzymania Porady prawnej.

§ 2

Reklamacja powinna zawierać:

 1. oznaczenie Klienta umożliwiające jego identyfikację,
 2. określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia,
 3. datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.

§ 3

 1. Kancelaria udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania za pomocą poczty elektronicznej Kancelarii
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji Kancelaria wykona ponownie Porade prawną nie pobierając dodatkowej opłaty.
 3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

IV Wypowiedzenie UmowyWypowiedzenie Umowy

§ 1

 1. Klient bez podania przyczyn może wypowiedzieć Umowę do czasu otrzymania na wskazaną pocztę mailową porady prawnej. W takim jednak przypadku Kancelaria zachowuje prawo do 50 % wpłaconej przez Klienta kwoty.

§ 2

Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e.mazur@adwokat-odszkodowania.pl

§ 3

 1. Równocześnie z wypowiedzeniem Klient jest zobowiązany do wskazania konta bankowego na który ma nastąpić zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku braku wskazania w/w konta zwrot wpłaconej kwoty nastąpił na konto z którego dokonano przelewu za poradę prawną.
 2. Ryzyko wskazania błędnego konta bankowego ponosi Klient.

V Zapisy końcowe

§ 1

 1. Kancelaria zachowa w tajemnicy wszystko, co pozostaje w związku z realizacją Porady prawnej.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie.

§ 2

 1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany REGULAMINU.
 2. Zmiany są wiążące z chwilą ich opublikowania na stronie www.adwokat-odszkodowania.pl/regulamin.php.

§ 3

Jeżeli jakikolwiek z zapisów Regulaminu okaże się nieważny albo bezskuteczny nie narusza to ważności lub skuteczności pozostałych zapisów Regulaminu. W sytuacji opisanej w ustępie poprzednim nieważne lub bezskuteczne zapisy zastąpione zostaną odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

§ 4

W przypadku sporu wynikłego z wykonywania umowy w ramach Porady prawnej on - line, sądem właściwym miejscowo w sprawie jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kancelarii.

§ 5

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy, w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.